Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Dane adresowe:

VanityStyle Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 16/20
01-230 Warszawa
tel.: (22) 746 30 97
fax: (22) 201 21 88
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000293511
NIP: 701-00-98-352, REGON: 141185131

Kontakt dla mediów:

Milena Zielińska
+48 786 866 784
milena.zielinska@vanitystyle.pl

 

Formularz kontaktu

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22 746 30 97 lub o wypełnienie poniższego formularza.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Admi­ni­stra­tor danych
VanityStyle Sp. z o. o. z sie­dzibą w War­sza­wie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „my”, „VanityStyle”). Możesz się z nami skon­tak­to­wać w nastę­pu­jący spo­sób:

Cele prze­twa­rza­nia
Twoje dane oso­bowe prze­twa­rzamy w celu odpo­wie­dzi na pyta­nie zawarte w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym

Pod­stawy prawne prze­twa­rza­nia
Nasz uza­sad­niony inte­res

Odbiorcy danych
Pod­mioty prze­twa­rza­jące dane oso­bowe w imie­niu VanityStyle: podmioty z grupy kapi­ta­ło­wej Bene­fit Systems, podmioty świad­czące usługi ser­wisu i utrzy­ma­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, podmioty świad­czące usługi zwią­zane z obsługą Użyt­kow­ni­ków, podmioty pro­wa­dzące audyty oraz organy publiczne

Prawa zwią­zane z prze­twa­rza­niem danych

  • prawo do sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych
  • prawo dostępu do danych
  • prawo żąda­nia spro­sto­wa­nia Two­ich danych oso­bo­wych
  • prawo żąda­nia usu­nię­cia Two­ich danych oso­bo­wych
  • prawo żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych
  • prawo do prze­no­sze­nia Two­ich danych oso­bo­wych,
  • inne prawa, o któ­rych mowa w szcze­gó­ło­wej infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu danych

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o prze­twa­rza­niu: http: //www. vani­ty­style. pl/pry­wat­nosc

Please wait...